Opšte odredbe

Pristupanjem u  Klub BEZBEDNO ostvaruje se pravo na Karticu koja je osnov za ostvarivanje svih članskih pogodnosti koje Klub BEZBEDNO ima kod svojih partnera.

Članstvo u Klubu BEZBEDNO je dobrovoljno za sve punoletne građane.

Članstvo je vremenski ograničeno i predviđena članarina se odnosi na jednogodišnji period koji nije vezan kalendarskom godinom.

Neplaćanjem članarine po isteku jedne godine (365 dana), kartica Kluba BEZBEDNO gubi funkcionalnost o čemu će sistemski biti obavešteni svi parteri Kluba BEZBEDNO.

Uplatom članarine nakon isteka jedne godine Kartica je automatski validna za ostvarivanje svih benefita kod partnera Kluba BEZBEDNO.

 

Klub BEZBEDNO je u obavezi da, ukoliko u toku trajanja programa dođe do promene odobrenih benefita kod svojih partnera, o nastalim promenama obavesti Korisnika putem internet stranice www.bezbedno.rs

Korisnik prihvata obavezu plaćanja godišnje članarine u iznosu od __________ dinara.

 

Izdavanje kartica Kluba BEZBEDNO

Kartica je vlasništvo Kluba BEZBEDNO na čiji zahtev se mora vratiti, a najkasnije u roku od 5 dana. .

Korisnik je u obavezi da na zahtev Izdavaoca Klub kartice popuni pristupnicu, i dostavi na uvid lična identifikaciona dokumenta,

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za izdavanje jedne Kartice Kluba BEZBEDNO .

Kartica je personalizovana i davanje Kartice trećim licima nije dozvoljeno.

Izdavalac može da vodi evidenciju o Korisnicima klub kartica

U slučaju gubitka ili krađe Kartice, Korisnik je dužan odmah da obavesti Klub BEZBEDNO na broj 011/ 78-72-300 .

Korisnik snosi odgovornost za posledice zloupotrebe sve do momenta obaveštenja o gubitku ili krađi Kartice .

Korisnik je dužan da čuva Klub karticu i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi Klub Kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartice

Dužnost Korisnika je da prilikom svakog korišćenja Kartice Kluba BEZBEDNO, a u ostvarivanju benefita kod naših partnera, istu pokaže na uvid.

Klub BEZBEDNO ima pravo da privremeno obustavi ili prekine učešće u programu bilo kog Korisnika, bez prethodnog obaveštenja u slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi Kartice Kluba BEZBEDNO.

Izdavalac ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom korišćenja kartice kao rezultat okolnosti na koje Izdavalac usluge nije uticao i ne može uticati, kao što su prekid telekomunikacionih linija, nestanak električne energije, kvar

Nije dozvoljena upotreba kartica čiji je rok istekao

 

OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja Klub kartice i oglasi je nevažećom, o čemu ga obaveštava pisanim putem.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Korisnik potpisivanjem Zahteva za izdavanjem klub kartice „BEZBEDNO“ potvrđuje da ga je Klub Bezbedno u skladu sa čl. 15 Zakona о zaštiti pоdаtака о ličnosti ("Sl. Glasnik RS", br. 97/2008,104/2009 - dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) prethodno upoznao da će podaci koje je dao o sebi prilikom popunjavanja Zahteva i to sledeći podaci:

ime i prezime, adresa, datum rođenja, fiksni i mobilni telefon, e mail adresa, a коji predstavljaju lične podatke u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, biti korišćeni u

svrhu primanja komercijalnih poruka putem elektronske pošte, mobilnog ili fiksnog telefona ili redovne pošte .


Reklamacije

Korisnik je dužan da čuva kopije fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije.

Korisnik podnosi reklamaciju, putem pošte ili lično, najkasnije 30 dana od datuma kada je promena nastala. Izdavalac neće prihvatitit reklamacije koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

Korisnik može podneti reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana od kupovine robe/usluge u vidu svojeručno napisane Izjave sa pratećom dokumentacijom i to:

kopija dokaza o uplati, dokaz o načinu plaćanja.

U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime Korisnika, broj i kopija lične karte, broj kartice, originalnu vrednost, kao i originalne potvrde o transakcijama

U slučaju osnovane reklamacije, u korist Korisnika se odobrava naknadni popust koji je predmet osnovane reklamacije. O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i svoju mrežu partnera. Kartica koja je iz bilo kog razloga otkazana ne sme se koristiti

.

ODGOVORNOST

Izdavalac nije odgovoran za kvalitet, bezbednost, zakonitost, ili bilo koji drugi aspekt vezan za bilo koju robu ili uslugu za koju Korisnik ostvaruje popust preko kartice .

Izdavalac nije odgovoran u slučaju da usled dejstva više sile Korisnik možda ne može da realizuje svoj popust. Korisnik je u takvim slučajevima u obavezi da obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju kartice.

U slučaju da je Korisnik klub kartice BEZBEDNO svojom krivicom ( vožnja pod uticajem alkohola, gruba nepažnja ) prouzrokovao nezgodu u saobraćaju i neophodna mu je asistencija na putu, troškove šlep službe snosi sam. U tom slučaju se ne može koristiti kartica Bezbedno.


VIŠA SILA

Pružalac usluge i Izdavalac mogu biti oslobođeni od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje određenim ovim Opštima Pravilima. Nastale okolnosti, nezavisno od volje Pružaoca usluge i Izdavaoca, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti mogla otkloniti njihove posledice, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako su nastali posle objavljivanja Opštih pravila, a sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje

Pod pojmom više sile smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vreme donošenja Opštih pravila, koji su nastali mimo volje i moći Izdavaoca, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od Izdavaoca koja je pogođena višom silom.

Slučajevi više sile uključuju, bez ograničenja sledeće događaje: rat i ratna dejstva, opštu mobilizaciju, nezakoniti štrajk u preduzećima Ugovornih strana, nemire, akte terorizma, epidemije, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe (npr. zemljotres, ciklon, oluja, poplava), akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i sve druge događaje i okolnosti koje nadležni državni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

Izdavalac u slučaju da je pogođen višom silom treba odmah na odgovarajući način (u maloprodajnom objektu, web sajtu ili sl) da obavesti Korisnika o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju korišćenje Kartice.

Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze Izdavaoca miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

Nastupanje ovih okolnosti ,pod uslovom da je postupljeno u skladu sa uslovima gore navedenim, produžava se rok za ispunjenje ugovornih obaveza i to za period koji po svom trajanju u celini odgovara trajanju nastale okolnosti i razumnog roka za otklanjanje posledica tih okolnosti.

 

Završne odredbe

Ostala Pravila i uslovi za korišćenje Kartice Kluba BEZBEDNO dostupni su na internet strani www.bezbedno.rs

U cilju zaštite svog poslovanja ili iz drugih opravdanih razloga, Klub BEZBEDNO može izmeniti Pravila i uslove za korišćenje kartice Kluba BEZBEDNO.

O izmenama i dopunama Korisnik će biti blagovremeno obavešten putem internet stranice www.bezbedno.rs

Opšta pravila obavezujuća su za obe ugovorne strane.

U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu .

 

Uslovi korišćenja servisa Pomoć na putu